สมาคมอาชีวะศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
Login  BUSSINESS
Order Field level Year Date See
1สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช255629-05-5755
2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ ปวส255629-05-5738
3สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส255629-05-5725
4สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ปวส255629-05-577
5สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี ปวช255629-05-5724
6สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี ปวส255629-05-5749
7สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขาย ปวช255629-05-5735
8สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการตลาด ปวส255629-05-5729
9ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการจัดการทั่วไป ปวส255629-05-5745
10สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการการขนส่ง ปวส255629-05-5712
11สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้า ปวส255629-05-5748
12สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจค้าปลีก ปวช255629-05-5721
13สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม ปวช255629-05-574
14สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว ปวช255629-05-5723
15สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวส255629-05-576
16 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป ปวส255629-05-576
17สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจปวช255507-01-5664
18สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจปวส255507-01-568
19สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชีปวช255507-01-5617
20สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชีปวส255507-01-5613
21สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขายปวช255507-01-5611
22สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการตลาดปวส255507-01-5617
23สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการจัดการทั่วไปปวส255507-01-5611
24สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้าปวส255507-015610
25สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการการขนส่งปวส255507-01-568
26สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีกปวช255507-01-5632
27สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานธุรกิจสถานพยาบาลปวส255507-01-5629
28สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจปวช255403-01-5541
29สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจปวส255403-01-5546
30สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชีปวช255403-01-5529
31สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชีปวส255403-01-5533
32สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขายปวช255403-01-5536
33สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดปวส255403-01-559
34สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีกปวช255403-01-5526
35สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจปวช255305-01-5472
36สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจปวส255305-01-549
37สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชีปวช255305-01-5431
38สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชีปวส255305-01-5430
39สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขายปวช255305-01-5410
40สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการตลาดปวส255305-01-5451

ค้นหา Field / level/ Year