สมาคมอาชีวะศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
Login  BUSSINESS

Notice: Undefined variable: i in /home/thaicom/domains/pvca-ri.com/public_html/bussiness.php on line 42
Order Field level Year Date See
1สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช255629-05-5773
2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ ปวส255629-05-578
3สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส255629-05-5737
4สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ปวส255629-05-5714
5สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี ปวช255629-05-5753
6สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี ปวส255629-05-5762
7สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขาย ปวช255629-05-5750
8สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการตลาด ปวส255629-05-5710
9ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการจัดการทั่วไป ปวส255629-05-5754
10สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการการขนส่ง ปวส255629-05-5750
11สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้า ปวส255629-05-5760
12สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจค้าปลีก ปวช255629-05-5733
13สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม ปวช255629-05-574
14สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว ปวช255629-05-5741
15สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวส255629-05-5711
16 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป ปวส255629-05-576
17สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจปวช255507-01-5682
18สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจปวส255507-01-5611
19สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชีปวช255507-01-5611
20สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชีปวส255507-01-5621
21สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขายปวช255507-01-5610
22สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการตลาดปวส255507-01-5639
23สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการจัดการทั่วไปปวส255507-01-5610
24สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้าปวส255507-015612
25สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการการขนส่งปวส255507-01-5610
26สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีกปวช255507-01-5638
27สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานธุรกิจสถานพยาบาลปวส255507-01-5636
28สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจปวช255403-01-5543
29สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจปวส255403-01-558
30สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชีปวช255403-01-5547
31สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชีปวส255403-01-5543
32สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขายปวช255403-01-5542
33สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดปวส255403-01-5510
34สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีกปวช255403-01-5534
35สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจปวช255305-01-5472
36สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจปวส255305-01-5445
37สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชีปวช255305-01-5455
38สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชีปวส255305-01-5441
39สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขายปวช255305-01-5451
40สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการตลาดปวส255305-01-5457

ค้นหา Field / level/ Year