สมาคมอาชีวะศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
Login  CLASSROM
Order Title Name Brief Date See
1ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องทักษะการแสดงกิริยามารยาทในการรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ (2203-2009) ของนักเรียนระดับปวช.2 ที่เรียนโดยปกติกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือประเภทการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ชลิตา บุญวันท์14-10-5921
2ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการอ่านสารในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 วิไลวรรณ อนันตะบุศย์13-10-5911
3ศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับพฤติกรรมการเรียนโดยใช้กิจกรรมเพลง ในรายวิชาภาษาจีน 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตอังคณา นิยมจิตต์14-10-596
4แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยวิธีการสร้างแรงจูงใจ รายวิชาหลักการตลาดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตอภิเชษฐ เพ็ชรอินทร์14-10-5912
5การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระหว่างการสอนแบบบรรยายของครูผู้สอนกับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม วิชาจิตวิทยาทั่วไปวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตเสรี ตัณฑวัฒน์14-10-593
6ศึกษาผลสัมฤทธิ์การบันทึกรายการในสมุดรายวันขายสินค้าโดยใช้แบบฝึกทักษะราย วิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโน โลยีภูเก็ตสมฤทัย สมัยพิทักษ์14-10-598
7การแก้ไขปัญหาการขาดความรับผิดชอบด้านการส่งงานของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคSTAD และการเสริมแรงทางบวกในรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคศญานินท์ ทำศรี14-10-5911
8การพัฒนาทักษะการพูดในงานอาชีพโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตพรทิพย์ ศรีสวัสดิ์14-10-595
9ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบ Mind Mapping และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตธวัชชัย สังข์ศิลป์ชัย14-10-5910
10การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ระหว่างวิธีการสอนปกติกับวิธีการสอนโดยใช้เกมบันไดงูวิชาการขายเบื้องต้น1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจุฑารัตน์ เกื้อชู14-10-594
11ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือเรียนรู้ (Group Investigation) และการเสริมแรงทางบวกในรายวิชาหลักการขายของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็กิติกรณ์ เจะเหลา14-10-595
12การใช้ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงท้าย -ts, -st และ -s ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/4 แผนกการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่กรรณิการ์ คันธรส12-10-5915
13การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวข.2 แผนกการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD ในรายวิชาการขายตรง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558กัลยา ศิรินันทา12-10-5913
14ผลการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขันที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1 ของนักศกึษาระดับ ปวช.1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการจันทร์ธีรา กัญจน์รติกานต์12-10-595
15การใช้บทเรียนช่วยสอน เรื่อง น้ำมันและพลังงานทดแทนน้ำมัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ธีรศักดิ์ บุญทวี12-10-596
16แบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวส.1/3 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยพณิชยการเชียงใหม่มณฑิรา อินทรา12-10-599
17การใช้วิธีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส.2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษอรทัย เต๋จ๊ะนัง12-10-5912
18การใช้กิจกรรมหมากล้อม เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในรายวิชาหลักการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558อุเทน ยอดสิงห์12-10-5910
19การพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1 โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อยณฐกมล พินิจศักดิ์15-10-595
20การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องนิราศพระบาท วิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรชั้นปีที่2 การเรียนรู้แบบสตอลี่ไลน์เกษร วุฒิสินธ์15-10-595
21การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ลภัสรดา วรพัฒนกิจ15-10-597
22การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์วิชาวิทยาศาสตร์พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1จุฬารัตน์ มหาชัย15-10-597
23การพัฒนาความสามารถด้านการพูดโน้มน้าวใจโดยใช้การสอนแบบสาธิต ในวิชาศิลปะการพูดสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 นริสรา คลองขุด15-10-594
24การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการตลาด ปวส.2 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับวิธีสอนแบบปกติสิริรัตน์ เทียมเสรีวงศ์15-10-597
25การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเรื่องความสำคัญของพลังงานต่อระบบนิเวศ รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจบุญเสริม หล่อศิริเวช15-10-598
26การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่อง กฎหมายและการท่องเที่ยว รายวิชาธุรกิจท่องเที่ยวนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ด้วยเทคนิคแผนผังเชื่อมโยงความคิดทิฆัมพร กรุณาเพ็ญ15-10-5919
27การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจสุนทร สารเจริญ12-10-596
28การส่งเสริมความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และเจตคติเชิงบวกของนักศึกษาโดยใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสุชาติ กองกูล12-10-598
29การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฎิบัติ เรื่อง สินค้ารับแลกเปลี่ยนและสินค้ายึดคืน รายวิชา บัญชีชั้นสูง 1 ระดับชั้นปวส. ปีที่2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวรินทร วงค์ชัยคำ12-10-596
30การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ เกมส์ปริศนาฟ้าแจ้ง การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ กฏหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ปวช.2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวราภรณ์ ประพงษ์12-10-596
31การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) ในรายวิชาการบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขางานการขายลักษณ์นารา  ยะแก้ว12-10-597
32การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบจัดการฐานข้อมูลเรื่องการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๑มนต์ชัย สุวรรณหงษ์15-10-5916
33การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักศึกษาระดับ ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์พงศกรณ์  คัมภีระ12-10-597
34การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำ เรื่อง คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/2 สาขาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายนาถตยา เมืองฉาย12-10-5912
35การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษา วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษานัฎฐภัทร์ ศรัทธาเจนสุข15-10-596
36การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การโฆษณา โดยใช้ใบงาน เรื่อง การนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการโฆษณา ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายนงคราญ ไชยบาล12-10-596
37การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ เรื่อง การบัญชีร่วมค้าโดยผู้ร่วมค้าบันทึกรายการในสมุดบัญชีของตน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียน ปวช.2/3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายทิชากร ก้างออนตา12-10-596
38การพัฒนาชุดฝึกจิตลักษณะและทักษะมุ่งอนาคตและควบคุมตนของเยาวชนอาชีวศึกษาดร.ญาณินท์ คุณา12-10-597
39การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิก่อนเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODELL วิชาพลังงานสิ่งแวดล้อม เรื่องสภาวะโลกร้อน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาดจันทร์เพ็ญ ใจอารี15-10-599
40การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่กฤษฎาวรรณ  ศิวิวงศ์12-10-598
41การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนผังความคิด เรื่อง หลักการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิชา การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักเรียน ปวช ปีที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายจิรพร ยะวัง12-10-598
42การพัฒนาการจัดการเรียการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิดที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจแววดาว บุญตา12-10-5914
43บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 2 เรื่อง ส่วนต่างๆของจดหมายธุรกิจต่างประเทศนาตยา ปรีชา16-10-5825
44การใช้บทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่สุรีรัตน์ ตุ่นคำ16-10-5832
45การพัฒนาความสามารถในการสะกดคำ เรื่อง การใช้ตัวการันต์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะมัลติมีเดียสุเทพ โคฮุด16-10-5814
46การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Sites ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ระดับ ปวช.1 ปี 2557 อัปสร แสงทิพย์16-10-584
47ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยสายใจ ยศประยูร16-10-5821
48การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศารสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เรื่อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STADจิราภรณ์ อารยะศิลปธร16-10-5819
49การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทยเรวัต ศูนย์กลาง16-10-5812
50การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI วิชาการบัญชีต้นทุน 2 สมพร แตงชาติ16-10-5818
51ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เกมป้ายปริศนาในกระบวนการเรียนการสอนอภิเชษฐ เพ็ชรอินทร์16-10-587
52การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาการบัญชี โดยจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw Model ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุภรณ์ ช้างงาเนียม16-10-5821
53การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานระหว่างเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (TGT) และเทคนิคทีมแข่งขัน (TGT) ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์มงคล ธัญฤชุพงศ์16-10-5814
54การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่มณฑิรา อินทรา16-10-5828
55การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านตัวอักษรจีนโดยใช้ตัวกำกับเสียงแบบสัทอักษร pin yin ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชชุดา โรจนสวัสดิ์วงศ์16-10-5816
56การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 สาขาการบัญชี รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยวิธีการเรียนรู้แบบจับคู่เพื่อนคู่คิดดวงใจ สารภี16-10-5823
57การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลันเทคโนโลยีดอนบอสโก ณัชชารีย์ ทรัพย์เย็น16-10-5816
58การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมตารางงานโดยวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจขวัญใจ สอนศิริ16-10-5812
59การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและ ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แววดาว บุญตา16-10-5833
60การพัฒนาชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)วรวุฒิ เจริญวุฒิวิทยา16-10-5811
61ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจรายวิชาการหาข้อมูลทางการตลาดโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ราตรี สมความคิด16-10-588
62การจัดการเรียนรู้ด้วย “เกมปากระป๋อง ท่องบัญชี” วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์16-10-5811
63การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบัญชีเบื้องต้น 1 การวิเคราะห์รายการค้าและความสามารถใน การคิดแก้ปัญหาการวิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช. 1) ปราณี แจ่มสาคร16-10-5812
64การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิมลรัตน์ ยอดคำแปง 16-10-5810
65ผลของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557วนารี อ้างอิง16-10-5816
66การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ และแบบร่วมกัน ปวช. 1/4 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 2557โยษิตา สุริยะโชติ16-10-585
67การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตปัญญาพร เสือเพ็ชร์16-10-5817
68การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการคำนวณส่วนลดเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557ปิยมาภรณ์ เหมืองทอง16-10-588
69การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน E-book เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปอโณทัย ภู่สีม่วง16-10-5810
70การพัฒนาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมศิริรัตน์ หวังดี16-10-5811
71การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวิดีโอช่วยสอนเรื่อง การเขียนภาพไอโซเมตริกเบื้องต้นประเสริฐ ลิ้นฤาษี16-10-5811
72บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชากฎหมายธุรกิจ เรื่อง ตั๋วเงิน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพธีระศักดิ์ ปรีชา16-10-588
73การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรมและพณิชยการ ชั้นปีที่ 1พนม บุณยะประยูร16-10-5813
74ความพึงพอใจของนักเรียน ปวช. 3 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง 2557ธีรยุทธ หนูนันท์16-10-5810
75การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนทวีศักดิ์ เทียบคุณ16-10-5817
76ผลการดูลให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาความสามารถในการโค้ชการสอนของผู้ทำหน้าที่โค้ชที่ส่งเสริมดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์16-10-5814
77เปรียบเทียบพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจุฑารัตน์ เกื้อชู16-10-5819
78การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสภาพจริง ปวช.2 สาขางานการบัญชี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยจริยา แจ่มปัญญา16-10-586
79การจัดการเรียนการสอนตามแนว Constructionism ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขางานการบัญชี วิชาการบัญชีตั๋วเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหมกฤษฎาวรรณ ศิวิวงศ์16-10-5811
80การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติ เรื่อง กฎหมายลักษณะบุคคล ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการอัชฌา เพ็งพินิจ16-10-5818
81ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิชาหลักการตลาด เรื่องผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสุภาพร อภิพันธุ์16-10-587
82ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการเรียนด้วยสื่อ E-book วิชาศิลปะไทย เรื่องการพัฒาทักษะสวัสดิ์ ส่งพูลทรัพย์16-10-5819
83การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 3 สาขาการบัญชี โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบใหม่ STAD Triangle 3D กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติณัฐรดา กาฬภักดี16-10-5810
84การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาการบัญชี ที่สอนตามแนวทฤษฎี Constructionism โดยวิธี PBL (Project Based Learning) ชรินทร ชะเอมเทส 16-10-586
85การสร้างและใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคจิรสิน แถมสุข16-10-5816
86ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1อรวรรยา โสมนัสกุล16-10-5814
87การเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นของนักเรียนสุภาภักดิ์ แก้วศรีมล16-10-5819
88การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์สุกัญญา หาญศึก16-10-589
89วิธีการแก้ปัญหาการอธิบายกลไกลการทำงานเกียร์ขับเคลื่อนล้อหลัง 5 สปีด รายวิชางานส่งกำลังยานยนต์ ว่าที่ร้อยตรีปานประทีป แสงเมือง16-10-5811
90การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพิมพ์ วิชาพิมพ์ดีดไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีวริศรา ไชยโย16-10-5817
91พัฒนาการเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์เรื่องการยืมการค้ำประกัน การจำนองและการจำนำโดยใช้ชุดฝึก สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาประภาพร วงค์คำฝั้น16-10-589
92การมีส่วนร่วมของนักศึกษากับชุมชนในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในวิทยาลัยเทคโนโลยีลำปางปวีณา ปงลังกา16-10-5818
93การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องการบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD กับการจัดการสอนแบบปกติ ปวช.1 วิทยาลัยดุสิตพณิชยการฐานิตา ทองศิริ16-10-587
94การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์วิชชุกร บัวคำซาว16-10-587
95การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบริหารการจัดซื้อ เรื่อง การกำหนด ปริมาณ ราคา และช่วงเวลาในการจัดซื้อด้วยบทเรียนสำเร็จรูปของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีอรัญญา อนุจารีวัฒน์16-10-5814
96การสอนโดยใช้ภาพยนตร์ตามแนวคิดของ Goodwyn เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ-การคิดวลัยลักษณ์ ทองสอาด16-10-5810
97การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)ประวิง รุ่นประพันธ์16-10-5812
98การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ได้รับการสอนแบบใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping)นัฎฐภัทร์ ศรัทธาเจนสุข16-10-5820
99การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ STEM Education ร่วมกับการใช้ชุดสื่อโมเดล CHROMOSOME GAME เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษาระดับ ปวช.2 อาชีวศึกษาดุสิตพาณิชยการธัญลักษณ์ เจริญพงษ์ธนกุล16-10-5810
100การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโมเดลซิปปา ร่วมกับการใช้สื่อโมเดลศุภพล มงคลเจริญพันธ์16-10-5815
101การใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์ภาษาไทย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในรายวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1จันทร์ธีรา กัญจน์รติกานต์16-10-589
102การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้ศรีเอก ภูธนะกูล16-10-5812
103ความเข้าใจในด้านการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/4 แผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร มีชัย16-10-589
104การใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้ ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหมเยาวเรศ จันทร์อินทร์16-10-5821
105การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ด้วยการสอนแบบ OK5Rเกษร วุฒิสินธ์16-10-586
106การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สุชาติ ประวัติ16-10-5814
107การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ เรื่อง Occupationsวนิดา ตันติชัชวาลวงศ์16-10-5812
108การใช้วิธีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2557ปราณี เจริญกุล16-10-589
109การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกเคมีอุตสาหกรรม ปวส. 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนโมดูลฉบับภาษาอังกฤษ วิชาเทคโนโลยีพลาสติกสุวภาพ อาริยะกุล16-10-5812
110การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เรื่องอุปสงค์ อุปทาน และการเปลี่ยนแปลง ปวส. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STADสรชา เฟื่องสังข์16-10-5814
111การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลโดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาสมปอง ทองนวล16-10-5813
112ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือวีระ ธีระศิลป์16-10-587
113การใช้กิจกรรมกลุ่มพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามนัญชญา พรหมพิจารณ์16-10-589
114การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายมนต์ชัย สุวรรณหงษ์16-10-588
115การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบจำนวนและรหัสแทนภัณฑิรา ประทุมโช16-10-5817
116การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบร่วมมือ ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วย (รหัส 2201 – 2102) นักเรียนระดับ ปวช. 2/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายทิชากร ก้างออนตา16-10-5811
117การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 (Excel) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ โดยใช้การสอนแบบร่วมแรงร่วมใจถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ16-10-588
118การพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง At a supermarketโดยใช้ชุดฝึกช่วยจำ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาอาทิตย์ แขมภูเขียว16-10-5816
119การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ3 เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย โดยการสื่อสารผ่านภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช5 ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 ห้อง YA01 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยอักษร ตปนียะกุล 16-10-5811
120การใช้การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสุชาติ กองกูล16-10-587
121สุขภาวะที่สัมพัน์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลาสวลี จุลนิล16-10-588
122การทำกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการทำโครงการของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชื่นนวพัฒน์ อภิรมย์ภารดา16-10-589
123การใช้ภาพยนตร์ต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ชญานิษฐ์ เงินวงค์นัย16-10-5813
124การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD ในรายวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม 2557กัลยา ศิรินันทา16-10-5817
125การพัฒนาการใช้ชุดฝึก Present Perfect Tense สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาจงกล สุขุมวิทยา16-10-588
126ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ของนักเรียนสารภี ศุระศรางค์16-10-5818
127การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อ E-BOOK เรื่องการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ของนักศึกษา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือกษิดิศ สมบูรณ์ชัย16-10-5810
128ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากลศาสตร์ของไหลโดยวิธีการสอนแบบบรรยายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ว่าที่ร้อยตรีนพดล เอี่ยมใจ16-10-5811
129การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) ในรายวิชาการโฆษณาของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพลักษณ์นารา ยะแก้ว16-10-5812
130การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีเรียนแบบกลุ่มแข่งขันแบ่งตาม ผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 รัตนา ปัญญาวัน16-10-5814
131ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาความคิดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ในการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกภุมริน บุญทวี16-10-5822
132การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสมกับการสอนแบบบรรยายณัฐสร สาทสินธุ์16-10-5813
133ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการจัดการสำนักงาน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจจินดาพร พูลสวัสดิ์16-10-5812
134การฝึกทักษะการพูดนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในรายวิชาการจัดแสดงสินค้า โดยใช้หลักการสื่อสารและกระบวนการกลุ่มกัมพล ติปิน16-10-589
135การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือ(เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) ในวิชาคณิตศาสตร์ 1กรรณิการ์ นัยผ่องศรี16-10-588
136การบริหารการจัดการโครงการทัศนศึกษาดูงานนักศึกษาบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ/การตลาด ด้วยการเรียนรู้จากประสบการจริง อรัญญา เลิศวิทยาวิวัฒน์16-10-587
137การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกลุ่ม ร่วมมือแบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการวินิญากรณ์ วัตรสติ16-10-5811
138การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น เรื่องกระบวนการขายโดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยรวี สีทองสุก16-10-589
139ผลการสอนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ1 โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2พัชรินทร์ แสงเงิน16-10-584
140การใช้รูปแบบการแนะแนวสำหรับพัฒนาพฤติกรรมการเป็นคนดี มีงานทำมีความสุขญาณินท์ คุณา16-10-583
141ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชางานจักรยานยนต์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์สรายุทธ บุญเลา16-10-5820
142การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสำนักงานโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยของผู้เรียนศิริพร โสอินทร์16-10-5810
143การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการจดจำคำศัพท์รัชนี อ่อนอุระ16-10-5815
144แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการมีชัย แช่มเชื้อ16-10-589
145การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดต่อที่ชุมชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในวิชาศิลปะการพูดณฐกมล พินิจศักดิ์16-10-587
146การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเชิดชาย เฟื่องฟุ้ง16-10-588
147ผลการใช้ชุดฝึก เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์16-10-588
148การพัฒนาสื่อ E-Learning เรื่องอัลกอริทึม วิชาการเขียนโปรแกรม 1 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ16-10-5813
149การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง วิธีการประกอบธุรกิจสุภาวดี แก้วเก้า16-10-588
150การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบระดมสมองศุภกร แสนสุข16-10-5814
151การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอัตราส่วน โดยใช้วิธีสอนแบบนิรนัยร่วมกับแบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยยุพดี นิธิภากร 16-10-588
152การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) เรื่องการออกแบบเว็บไซค์ โดยใช้โปรแกรมจูมลา (Joomla)เนตรนภา ไชยศิลป์16-10-5820
153การศึกษาความพึงพอใจการสืบค้นข้อมูลในการใช้อินเตอร์เน็ตในห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่งจิรัชญา คนชม16-10-586
154พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนสมฤทัย สมัยพิทักษ์16-10-5818
155การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบัวแก้ว สุกใส16-10-5810
156การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อ E-BOOK เรื่องการเขียนแบบภาพฉาย ของนักศึกษา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือชัยวัฒน์ กันธิยะ16-10-5816
157การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา โดยใช้แบบฝึกทักษะ พวงพลอย ขันเลข16-10-5814
158ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้(5e)วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงผกาวรรณ เอกะโรหิต16-10-586
159การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการเขียน Simple Tense นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ทค 2102) ปิยะ ปวงแก้ว16-10-5817
160ทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ บุพรรณี นันทจริยา16-10-584
161การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการสื่อสารการตลาดของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ด้วยวิธีสอนโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกสุมิตตา พูลสุขเสริม16-10-588
162การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในรายวิชาการสร้างเว็บเพจทวิช พาธะขัน16-10-5810
163การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบริหารที่จัดการเรียนตามแบบซิปปาโมเดลของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูงปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557 สุพัฒนา นาคประดิษฐ์16-10-589
164การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(2000-1401) สำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯสลักจิตร กันตนิกข์16-10-5814
165การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการสอนซ่อมเสริมร่วมกับการเรียนร่วมมือด้วยเทคนิค TAI (Teams Assisted Individualization) เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ของนักเรียน ระดับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปิยนันท์ คุณากรสกุล16-10-5812
166การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดไทย ด้วยการใช้โปรแกรมพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ปวิณพัชร์ เส็งหลวง 16-10-5814
167การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอุปกรณ์การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยวิธี การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระดับปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีปราณี เพ็ชรศิริ16-10-5814
168ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพณิชยการและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ปราณปริยา บุญเรือง16-10-586
169การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กิจจา แสนกล้า16-10-586
170การเปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ที่สอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Probem-based learning (PBL) กับการสอนแบบวิธีปกติ ดาราพร ชูวงษ์16-10-5811
171การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการบัญชีตั๋วเงิน (รหัส 2201-2101) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปี 2557อำภา มุงเมือง16-10-588
172ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์รายวิชาสัมมนาการจัดการประชิด เกิดมาก16-10-587
173การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม นักเรียนระดับ ปวช.1ปฐมกร แสงวรานนท์16-10-587
174การทดสอบแบบฝึกทักษะธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่งเนตรดาว เจนวิทยาอมรเวช16-10-5817
175การพัฒนาบทเรียนช่วยสอน วิชาเพศวิถีศึกษา ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจฐาปนี ทองกันยา16-10-585
176การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียรายวิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกศาสตรพันธุ์ บุญน้อย16-10-587
177รายงานการสร้าง และพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจงดี พฤกษารักษ์16-10-587
178ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขางานธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สุทธิพงศ์ ฉายากุล16-10-5814
179การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ในรายวิชาหลักการจัดการ เรื่องการประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจสังกาศ กิจส่งเสริมธน16-10-585
180การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา ระดับ ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจวาทินี หมื่นปทุม16-10-5818
181การปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 อันมีผลต่อการเรียนการสอนอันมีผลต่อการเรียนการสอน โดยการฟังและการอ่านนิทานธรรมะปีญา แก้วเขียว16-10-585
182การพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจคงทนของนักศึกษา ปวช.3/6นิศาภรณ์ แสงสกุล16-10-586
183การพัฒนาทักษะการควบคุมโปรแกรม เมเบิล ลอจิกคอนโทรลโดยใช้โปรแกรมแสดงผลเสมือนจริง Mitsubishi (FX-TRN-BEG-E) ของนักศึกษา ปวส.2 งานเครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 2557จุฑามาศ ทัศนะศร16-10-588
184การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดโดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ของนักศึกษาสิริรัตน์ เทียมเสรีวงศ์16-10-5816
185การศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือแรมจันทร์ สมเพชร16-10-587
186การพัฒนาการจัดทำคู่มือแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้แบบฝึกสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาบุษกร พันธวงค์16-10-5811
187ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานฝึกฝีมือ นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ด้วยวิธีการสอนแบบจิกซอณัฐภูมิ จาระธรรม16-10-589
188การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์โดยใช้ประเด็นทางสังคม ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีณฐาวิภา ดอนอุบล16-10-585
189เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1003 โดยใช้สื่อ CAI ร่วมกับวิธีการสอนแบบทดลองปฏิบัติไชยา สุขสโมสร16-10-589
190การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2557กฤษฎา เอกปัจฉิมศิริ16-10-5811
191การพัฒนาความสามารถในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอรุณรุ่ง สุวรรณโชติ16-10-586
192ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด รหัส 2201-2103 เรื่อง การจำหน่าย หุ้นทุนการริบหุ้นโดยด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ใช้เทคนิคร่วมกันคิดสุพัฒน์ กลัดสมบุญ16-10-5810
193การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการจัดแสดงสินค้า โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบวัชรินทร์ ผ่องภักดี16-10-5815
194การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการตลาดวัชรา เชื้อรามัญ16-10-5814
195การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานรชนิรมณ์ หฤทัย16-10-5814
196การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่องโมเมนต์ สำหรับนักศึกษาชั้น ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนยุพารัตน์ โชคทวีกิจ16-10-585
197การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย ปวช.2 การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา โดยแบบฝึกเสริมทักษะมนต์ทิพา สันติตรานนท์16-10-589
198การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องอุปสงค์อุปทานและภาวะดุลยภาพ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการพิชญาพรรณ เดือนจันทร์ฉาย16-10-586
199การใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ใน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ณัฐนรี ทาวรรณ์16-10-5810
200การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบอภิปรายกลุ่มในรายวิชาหลักการตลาดของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯพอใจ สาธุการ16-10-5813
201การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วงจรไฟฟ้า ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จีรวัฒน์ ศรีธาวัชร16-10-5817
202การพัฒนาเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงรายวิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า กรณีศึกษา : นักเรียน ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูจิราทิพย์ โสภิตชาติ16-10-5815
203การเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดดยหลักการเขียนภาพฉายวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นักเรียน ปวช. 3 สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงณรงค์ยศ เล็กเปลี่ยน16-10-5820
204การพัฒนาทักษะเทคนิคการขายเรื่องหลักและเทคนิคการขายวิชาศิลปการขายโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3อิสรพงษ์ หงษ์ทอง16-10-5810
205การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “การเขียนรหัส SQL เพื่อเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูล” วิชาการพัฒนาเว็บเพจ โดยใช้วิธีสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง ปวส. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการล้านนาวทัญญู การกล้า16-10-5812
206การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพอารมณ์ ขอบขำ16-10-586
207การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่าง รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่พงศกร จามพฤกษ์16-10-588
208การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาสมทรง อิ่มใจ11
209ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชีปัจณี บุญส่งสวัสดิ์16-10-5819
210การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ผังความคิด สำหรับนักเรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจณภัทริน เภาพาน16-10-5814
211ผลของการจัดชุดการเรียนรู้แบบ Learning Center วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทยที่มีต่อการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 จิราพร นฤดม16-10-587
212การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องศัพท์บัญชีโดยใช้เกมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีสำหรับกิจการพิเศษจรรยา วงศ์สุวัฒน์16-10-585
213ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การสอนแบบบูรณาการ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกวีพจน์ แก้วดำ16-10-587
214ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อฝึกปฏิบัติเรื่องการทำธุรกิจอนงนาฎ หนุมสำเนา16-10-587
215ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ช่างยนต์สุนทร สารเจริญ16-10-5815
216การศึกษาผลสัมฤทธิ์การพันมอเตอร์สปลิทเฟส โดยใช้สื่อช่วยสอนนำเสนอด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 8 ปวช.2 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือศิริพงษ์ สายหยุด16-10-586
217การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง เพศศึกษา โดยใช้เทคนิคการแข่งขัน สุกัญญา พนาสุวรรณรัตน์16-10-589
218การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน ในรายวิชา สุนทรียศาสตร์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์16-10-589
219ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา ระบบฐานข้อมูล โดยการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบร่วมกันคิด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1ฐิฏิวรรณ สะกีพันธ์16-10-5811
220การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้ความเข้าใจวิชาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ของนักเรียน ปวช.1 ด้วยการสอนแบบร่วมมือชลิตา มากกลิ่น16-10-5810
221การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาการจัดแสดงสินค้ารหัสวิชา 2201-2206 โดยการสอนแบบมีส่วนร่วมเขมิกา สุภาษี16-10-5812
222การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวีดีโอช่วยสอนเรื่องการควบคุมคุณภาพ วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยขวัญชัย ดวงทนัน16-10-585
223การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น 1 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ประเภทวิชา พาณิชยกรรม อนงค์ เรือนติ๊บ16-10-5818
224การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดเก็บเอกสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กับการสอนแบบปกติสุติมา มีแย้ม16-10-588
225การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการอ่านแบบบูรณาการ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ปีการศึกษา 2557ศิริวิไล สังขวิเชียร16-10-588
226ศึกษาวิธีกการสอนในหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ปีการศึกษา 2557ศิรสิทธิ์ เอกปัจฉิมศิริ16-10-589
227การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีธนาคาร โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนเพื่อบูรณาการกับสถานประกอบการ ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีวัลภา เก่งอักษร 16-10-587
228ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการเสิร์ฟลูกสั้นและลูกยาวในกีฬาแบดมินตัน ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 พิฆเณศวร์ สนกนกพรชัย16-10-586
229การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy) โดยวิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Self Stady Method) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การบัญชีบริษัทจำกัด ปวช.2 แผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่พรพนา ปัญญาสุข16-10-585
230การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิประกายเพชร สุรัตน์16-10-589
231การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/33 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ธมลพรรณ จอมหงษ์16-10-5811
232การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาชัยพร พุทธโชติ16-10-5819
233ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 กิติกรณ์ เจะเหลา16-10-5816
234ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา ภาคเรียนที่ 2/2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการกาญจนี พรหมดวง16-10-588
235การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาการใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คมสัน ชัยรัตน์16-10-5810
236การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์ การใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยขั้นพื้นฐานของนักศึกษาระดับ สุธารัตน์ เหรา16-10-583
237ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบการจัดกิจกรรมกลุ่มเรื่องการออกกำลังกายวิชาพลศึกษาสมเกียรติ์ คุณหอม16-10-589
238ศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังความคิดในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศรักวิทย์ นันทปาลียอง16-10-586
239การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพศวิถีศึกษาระหว่างวิธีการทดสอบหลังสอนเทียบเกณฑ์ที่กำหนดกับการสอนปกติพรทิพย์ ศรีสวัสดิ์16-10-5812
240การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาโดยใช้สื่อประสม ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิชนฤมล ศรีวชิรานนท์16-10-586
241การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ เรื่องกระดาษทำการ 10 ช่องของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติธนตวรรณ ขวัญแก้ว16-10-589
242ความสัมพันธ์ของความเครียดกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (จบ ม. 6) สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายจิรพร ยะวัง16-10-586
243การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ TGT เรื่อง Instructions and Directions, Announcements, Notices and signs ระดับปวส. ปีที่ 1กวีกานต์ กลั่นมา16-10-586
244การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิธีการสอนแบบบรรยายกับการสอนแบบมีส่วนร่วม (PL) ในรายวิชาการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระดับนักเรียนปวช.2วัลลภ ก้อนทองคำ16-10-5811
245การใช้กิจกรรมคู่เพื่อพัฒนาทักษะการใช้สูตรคูณของนักศึกษาห้องcd102 จิตรลดา จิตรกุล16-10-589
246การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาการขาย โดยใช้วิดีโอช่วยสอน“ศัพท์สอนรวย”อัญชลี พันธ์โบ16-10-588
247การพัฒนาชุดการสอนวิชาการงานวัดละเอียดช่างยนต์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชายานยนต์สุเมธ แย้มชุติ16-10-582
248ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 อริส ขวัญเสียงเสนาะ16-10-589
249การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้ชุดการฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการบัญชี วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับสโมสรสมาคมสายพิณ สีดา16-10-5810
250การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯศิริมา เที่ยงสาย16-10-5814
251การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยภาพการ์ตูนอาเซียนใน E-book ศรีนันทรา สีทองสุข16-10-587
252การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้สื่อ E-book เรื่องบัญชีเบื้องต้น 1วิไล ไทรแช่มจันทร์16-10-5810
253การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่องการปรับแต่งและการพิมพ์เอกสาร (ประเภทหนังสือเวียน) โดยใช้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนนักศึกษาระดับ ปวช.1วิภาพักตร์ สู่บุญ 16-10-5815
254ชุดฝึกปฎิบัตรเรื่อง "การวิเคราะห์รายการค้า" ประยูร สว่างทุกข์16-10-585
255การพัฒนาทักษะทางการเรียน เรื่องการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบ Modified Block ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยใช้ แบบฝึกทักษะน้ำหวาน จันทร์วิเศษ 16-10-589
256การพัฒนาความสามารถในการใช้คำถามที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐายนันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ16-10-5810
257การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะ เรื่องนิราศพระบาท ณัฐกร จานศรีเพ็ง16-10-5810
258ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน ปวช. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่งสุภัทรา สะบาย16-10-586
259การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมเจตคติในการส่งงานตรงเวลา ของนักเรียนระดับ ปวช. 2/9 สาขาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557สุพล กันทา16-10-583
260การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวข.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม แผนกวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือวันวิสาข์ วรรณภิระ16-10-586
261การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณีตัวอย่าง วิชาการบริหาร การจัดซื้อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1สาขางานการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่วัชราภรณ์ กอนแก้ว16-10-5812
262การศึกษาผลการใช้ชุดการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Microsoft offfice word 2010 เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธวัชรพล พรมโคตร16-10-587
263การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวราภรณ์ ทะนัน 16-10-5812
264ศึกษาความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning)มาลินี ปินตาปลูก16-10-5812
265การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการเขียนแผนภาพประชุมพร รุ่นประพันธ์16-10-5812
266การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรจินตนา ศรีพุ่ม16-10-586
267การพัฒนาความสามารถทางการเรียนสำหรับนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยการใช้เครื่องมือฟิลเตอร์ วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ของนักศึกษาระดับชอนินทิตา ทั่งคำ16-10-588
268การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ เรื่อง การบันทึกบัญชีขายผ่อนชำระโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสายชล เอสามี16-10-589
269การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยการชมนิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยสมพิศ แซ่เฮง 16-10-587
270การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในรายวิชาการขาย 1 ระหว่างการเรียนด้วยเทคนิคทีมเกมแข่งขันกับเทคนิคร่วมกันคิดของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ศิริชัย ขำงาม16-10-5810
271การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการสร้างแบบสอบถาม (Query) โดยใช้เทคนิคการสอนกลับด้านบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิธีการสอนแบบปกติธีรภัทร พึ่งเนตร16-10-586
272ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์ เรื่อง Documentation and finance โดยใช้เอกสารธุรกิจด้านการขนส่งประกอบการสอน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชากานภัสวรรณ พูลเกตุ16-10-586
273การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออกของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ของนักศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ขวัญดาว จันมลฑา16-10-5810
274การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ กิจการห้าง หุ้นส่วนและบริษัทจำกัด รายวิชากระบวนการจัดทำบัญชีของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพอัชชญา วุฑฒิรักษ์16-10-585
275การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งแบบฝึกหัดในรายวิชาการบัญชีโดยใช้เทคนิคการเสริมแรง ระดับ ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตอาภรณ์ เทียนทอง16-10-5814
276การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาภษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 เรื่อง Clotingอนงค์ แถลงธรรม16-10-5818
277การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจสุรีพร เมืองมุงคุณ16-10-588
278การใช้การเสริมแรงทางบวกโดยบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในการพัฒนาทักษะการพิมพ์สินีนาถ ศรีพงษ์คำ16-10-586
279การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาการตลาดสาลี ลิมปิรัชตกุล 16-10-5815
280การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 สาขาการบัญชี วรินทร วงค์ชัยคำ16-10-587
281การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อเครื่องส่องไข่ ต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงราตรีรัตน์ จันทร์ศิริ16-10-5817
282การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวีดีโอช่วยสอนเรื่อง การออมเงิน วิชาการเงินส่วนบุคคล สาขาบัญชีประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ยิ่งยง บุญยิ่ง16-10-5812
283การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สำหรับนักเรียน ปวช .2 ของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาดลาดหลุมแก้ว โดยการสร้างเอกสารประกอบการสอนปิยรัตน์ จันทร์เรือง16-10-5813
284การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอโดยใช้ แบบฝึกสำนวนในรูปแบบ Initial Letter ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาต่างประเทศเบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน16-10-586
285การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ปี 2557บุญเยี่ยม ชวยกระจ่าง16-10-5814
286ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละนิภาพร วิริยะประกอบ16-10-588
287การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการสอบบัญชี โดยการใช้สื่อการสอน ผ่านทาง www.classstart.org สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 นพรัตน์ สุวรรณโณ16-10-5814
288การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคการจัดแสดงสินค้าระดับ ปวส.2 สาขาการตลาดโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STADธนกฤต เลิศพงษ์16-10-5811
289ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการในองค์การธุรกิจที่พักแรม วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาตรีรัช เตจ๊ะขอด16-10-588
290การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 เรื่องเมตริกซ์โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ร่วมกับการวัดเจตคติของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 จิตติมา แก้วทันคำ16-10-5812
291การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการยิ่งเจริญ บุญยัง 18-10-5739
292การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แก้ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลทางการตลาด และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน วิชากลยุทธ์การตลาด สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการศุภพล มงคลเจริญพันธ์ 18-10-5742
293การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องประเภทของการประกันวินาศภัย วิชาการประกันภัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการศุภพล มงคลเจริญพันธ์07-09-5630
294การเพิ่มผลสัมฤทธิ์เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันเฉพาะวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบจิ๊กซอว์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชย ยิ่งเจริญ บุญยัง07-09-5624
295ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊ก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ Achievement in Reading Comprehension wปัณยตา หมื่นศรี18-10-5750
296ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน โดยใช้การเรียน ร่วมมือ STAD ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สมพร แตงชาติ18-10-5747
297การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาการบัญชี ที่สอนด้วย รูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางวิธี Story line กับการชรินทร ชะเอมเทส 18-10-5738
298การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องลักษณะสัญญายืม วิชากฎหมาย พาณิชย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพมหานครอัชฌา เพ็งพินิจ 18-10-5735
299การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า ในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1โดย ใช้ชุดฝึกปฏิบัติของ ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปางประยูร สว่างทุกข์ 18-10-5716
300การใช้แบบฝึกทักษะในการจัดการเรียนการสอน วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เนตรดาว เจนวิทยาอมรเวช 18-10-576
301การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงานด้านทักษะวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตกรณีศึกษา กิจกรรม การแข่งขันการจัดแสดงสินค้า กลางแจ้ง อภิเชษฐ เพ็ชรอินทร์18-10-5728
302การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 3 สาขาการบัญชี โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ณัฐรดา กาฬภักดี18-10-5723
303เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง วิชาการขาย 2 เรื่องกระบวนการขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนสุภาพร อภิพันธุ์ 18-10-5715
304ศึกษาการสอนแบบการฟังและพูดของครูกับนักศึกษา ปวส.1 วิชา ทักษะภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องการฟังและการพูด รหัส 3000-1101 ชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2556 สาขางานเทคนิคยานยนต์มิตร หมื่นศรี18-10-5732
305การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ระหว่างวิธีการทดสอบหลังสอนเทียบเกณฑ์ที่กำหนดกับวิธีการสอบแบบปกติ พรทิพย์ ศรีสวัสดิ์18-10-5714
306การใช้สูตรคำนวณของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยองณัฐวดี ขำเนตร18-10-5731
307การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการธัญลักษณ์ เจริญพงศ์ธนกุล18-10-5712
308การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการนำเข้าและการส่งออกของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้แบบฝึกด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด รวมพร ประพฤติธรรม18-10-5732
309การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้แบบฝึกการเขียนตามลำดับขีด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชชุดา โรจนสวัสดิ์วงศ์18-10-5729
310การพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจคงทนของนักศึกษา ปวช.3/4 แผนกวิชาการท่องเที่ยว ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ (Synetics Instruction Model) ในรายวิชาการโรงแรมรัตติกาล ก้อนแปง18-10-5721
311การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตรดวงใจ สารภี18-10-5738
312ศึกษาความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ปวช.3 ต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ตามรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556ธีรยุทธ หนูนันท์18-10-5712
313การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักศึกษา ชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โดยบูรณาการกับคุณธรรมของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์18-10-5710
314การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัส 3104 - 2002 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่งไพบูลย์ ว่องวารี18-10-5721
315การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาวิชาพณิชยการ สุมิตตา พูลสุขเสริม18-10-579
316ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม ตามรูปแบบ STAD และการเสริมแรงทางบวก กิติกรณ์ เจะเหลา18-10-573
317การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปแบบขององค์การธุรกิจ วิชาธุรกิจทั่วไป ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเชาวลัย โยธารักษ์ 18-10-5729
318การสร้างและใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าสายใจ ยศประยูร18-10-5721
319การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นปวช. ปีที่1 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง ณัชชารีย์ ทรัพย์เย็น18-10-5715
320การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อประสม เรื่องการวางแผน โครงการวิชาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาโครงการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยนิตยา ภู่พันธ์18-10-5724
321การพัฒนาทักษะปฏิบัติการขายโดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติการขายจิรา เวชสิทธิ์18-10-5723
322ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้เทคนิคการสอนสถานการณ์จำลอง ในรายวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด เรื่องการจำหน่ายหุ้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 แผนกการบัญชี ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษอัชชญา วุฑฒิรักษ์18-10-5728
323การใช้แบบฝึกทักษะความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาการเขียนและโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่อัมพวัน ศรีบัวนำ18-10-5726
324การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะในเรื่องการบัญชีสำหรับการฝากขายสินค้าใน รายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 โดยใช้ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กิตติญา ยังเจริญ 18-10-5715
325การใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ครอบครัวศึกษา และความปลอดภัยในชีวิตณัฐสร สาทสินธุ์ 18-10-5723
326การส่งเสริมความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและเจตคติเชิงบวก ของนักศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Use of Computer Multimedia Program to Promote English Grammar Knowledge and Positive Attituสุชาติ กองกูล 18-10-5728
327การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง กระดาษทำการ 8 ช่อง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษมณัญชญา พรหมพิจารณ์18-10-578
328การศึกษารูปแบบการสอนโดยใช้ใบงานในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 2สุชาติ ประวัติ18-10-5720
329ศึกษาพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลางแจ้งแบบรายกลุ่มของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตกรณีศึกษา กิจกรรม การส่งเสริมทางการตลาด (Event Organizer )จุฑารัตน์ เกื้อชู18-10-5713
330การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องวอลเล่ย์บอล วิชาพลศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนายสมเกียรติ์ คุณหอม 18-10-579
331การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการรัชนี อ่อนอุระ18-10-5724
332ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตพิภู อินทร์บำรุง18-10-579
333การใช้การเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทางด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบ ในรายวิชาการขายตรง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่กนกรดา นิ่มละมูล18-10-5711
334การใช้การเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทางด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบ ในรายวิชาการขายตรง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่อุเทน ยอดสิงห์18-10-579
335ผลการใช้กิจกรรมโครงงานเรื่องการบัญชีร่วมค้าวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจผกาวรรณ เอกะโรหิต 18-10-5728
336การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนัดชพร นิลสระคู18-10-5720
337ผลจากการใช้การสอนแบบใช้คำถามบูรณาการร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เรื่องการคลังสาธารณะของนักศึกษา ปวส. 1 สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว และ สาขาภาษกฤษณ สดากร18-10-5712
338ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม และการเสริมแรงทางบวกกิติกรณ์ เจะเหลา07-09-5637
339ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม ที จี ที วิชานิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยีเกียรติพรหม ฟังเพราะ07-09-5626
340การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2555จรัสศรี ดอนชัย07-09-5625
341การใช้กลวิธีช่วยจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษานักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯโชติพัชร บุญทน07-09-5622
342การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฐานิตา ทองศิริ07-09-5634
343การศึกษา การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD Triangle 3D เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีอุตสาหกรรม เรื่อง รายการปรับปรุง และกระดาษทาการของกิจการอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯณัฐรดา กาฬภักดี07-09-563
344การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1 สาขาการตลาด วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้วิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายดวงใจ สารภี07-09-5624
345การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการสร้างแบบสอบถาม (Queries) โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ด้วยเกมและวิธีการสอนแบบปกติธีรภัทร พึ่งเนตร07-09-569
346การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติด้านความรับผิดชอบของ ผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี เรื่อง Accounting Cycle ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขางานการบัญชี โดยใช้ วิธีการสอนแบบ TAI วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกินพรัตน์ สุวรรณโณ07-09-567
347การใช้ชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ต่า ของโรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงนฤพนธ์ สุทธิพร07-09-5632
348การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงทานองเสนาะ เรื่องนิราศภูเขาทอง โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงทานองเสนาะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยนฤมล เทพชู07-09-5620
349การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการจัดทาบัญชี โดยการใช้ แบบฝึกปฏิบัติ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขางานบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจนัฎฐภัทร์ ศรัทธาเจนสุข07-09-569
350ผลการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์รายการปรับปรุงบัญชี วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาวิชาการขาย โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยานันธิยา พูลสวัสดิ์07-09-5630
351การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยนุชจรี ภู่เงิน07-09-5613
352การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบการทดลองนุชนาฎ หิรัญ07-09-5611
353การพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18f458 PIC 18f458 Microcontroller Laboratory Set Development วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูประเสริฐ กลมภพตระกูล07-09-5622
354การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาที่ออกเสียงอะ ในวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพมหานครปัญญาพร เสือเพ็ชร์07-09-5610
355การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้า วิชาการบัญชีการเงิน ของนักศึกษาชั้น ปวส.1/11 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555ปาริชาติ พิณนา07-09-5614
356การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบต่อการส่งงาน ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตพรทิพย์ ศรีสวัสดิ์07-09-5617
357การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนแบบ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้รูปแบบซิปปา วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานครไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์07-09-5634
358การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ รายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ STAD วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯมงคล ธัญฤชุพงศ์07-09-5629
359การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง ปีที่ ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยามนต์ชัย สุวรรณหงษ์07-09-5615
360การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาสามัตถิยะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยารงษ์ เรืองวงษ์07-09-5627
361การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการรวมพร ประพฤติธรรม07-09-5663
362การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/4 ในรายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่รัตติกาล ก้อนแปง07-09-568
363การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากิจกรรมจัดในสถานศึกษา 11 ด้วย วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาการขายเรวดี นาวินวิจิต07-09-5641
364การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ที่สอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พิมพ์สัมผัสของนักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานครวรรธณี แช่มเชื้อ07-09-569
365ผลการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มภายในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2555วราภรณ์ ประพงษ์07-09-5624
366การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2 สาขางานการขายวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจโดยการสอนเสริมแบบกัลยาณมิตรวัชรา เชื้อรามัญ07-09-563
367ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม เรื่อง ลักษณะโครงสร้างผังงาน โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจวัชรินทร์ ผ่องภักดี07-09-5629
368การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมค้า วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจวาทินี หมื่นปทุม07-09-5634
369ผลการใช้บทเรียนสาเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชากลศาสตร์ของไหล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือวีระ ธีระศิลป์07-09-5610
370ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วย e-book ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจศรีนันทรา สีทองสุข07-09-5639
371ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้สื่อ Power Point ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจสมพร แตงชาติ07-09-5629
372ศึกษาการใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยสมพิศ แซ่เฮง07-09-5627
373การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทฤษฎีทาง เทคโนโลยีการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-learning) วิชาหลักการ ตลาด ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ภาคสมทบสาคร ดวงดารา07-09-5633
374ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง สิทธิผู้บริโภค โดยใช้สื่อการสอนเพลงสิทธิผู้บริโภค สาหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านสายใจ ยศประยูร07-09-5640
375การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีการเงิน เรื่อง การวิเคราะห์ รายการค้า โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสุนันทา ฤทธิ์บารุง07-09-5612
376ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ไทย1ที่สอนโดยการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจสุภาวดี แก้วเก้า07-09-5623
377การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์07-09-5616
378การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างชุดการสอน เชิงทดลอง วิชาการบัญชีการเงิน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจอดิศร ชัยชาญ07-09-5612
379การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักศึกษา ระดับชั้น กต.101 และ สกต.101 สาขาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตอภิเชษฐ เพ็ชรอินทร์07-09-567
380การศึกษาสื่อคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการสอนวิชาบัญชีต้นทุน 2 ปวส 2 ห้อง กบ.201, สกบ.204 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจันทรา แซ่หลิม27-08-558
381การหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน E-learning รายวิชาการใช้โปรแกรมตารางาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)จุติมณี จงเปาหยิน27-08-559
382การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชีของนักศึกษาระดับ ปวช. 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตรชรินทร ชะเอมเทส27-08-5527
383การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง สัญญายืมในรายวิชา กฎหมายพาณิชย์โดยการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของนักศึกษา ปวช 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ชัช อุ่นบุญธรรม27-08-557
384การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ในรายวิชาการบัญชีการเงิน ระดับ ปวส 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหมชุณห์พิมาณ บุญมี27-08-553
385การใช้ชุดฝึกการเขียนเพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนตัวพิพม์เล็กภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือณัฐฐินี ฉิมแย้ม27-08-5517
386การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อประสบเรื่อง “ระบบสารสนเทศและการนำไปใช้” ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ นักศึกษาระดับ ปวช 1/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหมเบญจมาศ เหมือนสุทธิวงศ์27-08-5514
387การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาการสร้างเว็บเวพด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพื่อนช่วยสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯมงคล ธัญฤชุพงศ์27-08-5533
388การเปรียบเทียบกรสอนแบบสาธิตกับการสอนแบบใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในรายวิชามารยาทและการสมาคมสำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวรรณนิกา บุญประเสริฐ27-08-5524
389การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการจับคู่เพื่อนคู่คิดวิชาการบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ ของนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯวัลภา เก่งอักษร27-08-558
390รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือศิริพงษ์ สายหยุด27-08-5525
391การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการสอบแบบโครงการที่เน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายสุวิมล พรหมทัศน์27-08-5547
392การพัฒนาความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีจุรีพร หิรัญชากร27-08-5434
393การใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ เจษฎา ชื่นเชาว์ไว27-08-5410
394การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย 1 เรื่องประเภทของการขาย โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน แผนกบริหารธุรกิจ ปวช.1 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีณัฐนันท์ พวงเกตุ27-08-5435
395การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบซินดิเคทวิชาสังคมศึกษา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ณัฐิกานต์ จิตนารินทร์27-08-5415
396การพัฒนาทักษะการคำนวณบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีน้ำฝน วจะสุวรรณ27-08-5419
397การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจวิธีการสอน เรื่อง งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีประภัสสร ผลจันทร์27-08-5417
398ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบซิปปา(CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษสถานประกอบการ ปวช 3 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีวิลาวรรณ เตร์ยาซิงห์27-08-5421
399การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเรียนความของนักเรียนระดับ ปวช 1 โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีชีพนิดา ดอนเมฆ27-08-546
400ประสิทธิผลของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยลำปางเทคโนโลยีพฤทธ์มงคล วงค์ลังกา27-08-5415
401การพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการตลาดโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาการสื่อสารทางการตลาดของนักศึกษา ชั้นปี ที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีรพีพร วะลัยพันธ์27-08-5419
402การรายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ เรื่องเท่าทันสื่อและโฆษณา ปวช.โดยการใช้วิธีสอนตามแนวคิดสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.1 โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา สวลี จุลนิล27-08-5421
403 การศึกษาผลสัมฤทธิ์รายวิชาเทคโนโลยีสำนักงานด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ปวช 2 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีสาวิตรี โยธาจันทร์27-08-5419
404การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจ ปวช 1 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีสุขุมาภรณ์ พัฒนไพบูลย์วงศ์27-08-5432
405การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ (Business Plan) วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม โดยการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนแบบปกติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจสุภรณ์ ช้างงาเนียม27-08-5416
406การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยใช้บทบาทสมมติ โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่สุริน ร่วมคำและคณะ27-08-5415

ค้นหา Title / name