สมาคมอาชีวะศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
Login  COMPUTER

Notice: Undefined variable: i in /home/thaicom/domains/pvca-ri.com/public_html/computer.php on line 42
Order Title Name Brief Date See
1การพัฒนาสื่อการสอน เพื่อเพิ่มความสามารถในการทดสอบความรู้ การใช้งานโปรแกรมนาเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint 2010 เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการกิตติพงษ์ ถูกจิตร07-09-568
2การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วย blogger ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/13 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ปีการศึกษา 2556จรูญศักดิ์ แก้วกล่า07-09-567
3การพัฒนาสื่อการสอนเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สาหรับรายวิชาจริยธรรมในอาชีพ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจดวงกมล แก้วแดง07-09-566
4นวัตกรรมสื่อการสอน วิชาระบบปฏิบัติการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์นรีรัตน์ สารไพร07-09-5650
5การสร้างแบบเรียนออนไลน์วิชา ระบบฐานข้อมูล(3204-2005) ด้วยโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle E-Learning) ของนักศึกษาระดับปวส. 1สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ปีการศึกษา 255วลิดา พระโนราช07-09-5610
6การพัฒนาผลการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเขียนแบบเครื่องกล เรื่องอ่านและการเขียนภาพฉาย 3 ด้าน รหัสวิชา 2102-2101 ชั้น ปวช.2 ปีการศึกษา 2/2555 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่งวิเชียร พึ่งฮั้ว07-09-5630
7การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีสีด้วย blogger ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ห้อง 13, 14 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ปีการศึกษา 2556วิสิษฐ จันทร์แก้ว07-09-5678
8การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ กมลพรรณ แก้วแดง27-08-5517
9การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์เรื่อง โปรแกรม BC Account 2.0a สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจทวีศักดิ์ บุญศิลป์ 27-08-5510
10การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาการบัญชีบริษัทจำกัดเรื่อง การจำหน่ายหุ้น โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจธิติมา ลาวิลัย27-08-5511
11การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนระยองพาณิชยการปฤมล อินทวงศ์27-08-5431

ค้นหา Title / name