สมาคมอาชีวะศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
Login  INDUSTRIAL
Order Field level Year Date See
1สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ปวช255629-05-5723
2สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส255629-05-5733
3สาขาวิชางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล ปวช255629-05-577
4สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล ปวส255629-05-5726
5สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ปวส255629-05-5718
6สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวช255629-05-5734
7สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า ปวส255629-05-575
8สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ปวส255629-05-579
9 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช255629-05-5726
10สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส255629-05-5717
11สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ปวช255629-05-5746
12สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง ปวส255629-05-5726
13สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานสถาปัตยกรรม ปวช255629-05-5718
14สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม ปวส255629-05-578
15สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกลปวส255403-01-5517
16สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ปวช255507-01-5612
17สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ปวส255507-01-569
18สาขาวิชางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกลปวช255507-01-5618
19สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกลปวส255507-01-5629
20สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลังปวช255507-01-567
21สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้าปวส255507-01-5638
22สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ปวช255507-01-5611
23สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมปวส255507-01-5610
24สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างปวช255507-01-5645
25สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้างปวส255507-01-5618
26สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานสถาปัตยกรรมปวช255507-01-567
27สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรมปวส255507-01-5628
28สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานสำรวจปวช255507-01-5616
29สาขาวิชาการพิมพ์ สาขางานการพิมพ์ปวช255507-01-5628
30สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ปวช255403-01-558
31สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ปวส255403-01-5522
32สาขาวิชางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกลปวช255403-01-556
33สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลังปวช255403-01-5522
34สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานเครื่องกลไฟฟ้าปวส255403-01-5517
35สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ปวช255403-01-5519
36สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมปวส255403-01-5516
37สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างปวช255403-01-5529
38สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้างปวส255403-01-553
39สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานสถาปัตยกรรมปวช255403-01-5537
40สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรมปวส255403-01-5510
41สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ปวช255305-01-5450
42สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ปวส255305-01-5438
43สาขาวิชางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกลปวช255305-01-5432
44สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกลปวส255305-01-5419
45สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลังปวช255305-01-5461
46สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานเครื่องกลไฟฟ้าปวส255305-01-5445
47สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ปวช255305-01-5414
48สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมปวส255305-01-5425
49สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างปวช255305-01-5453
50สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้างปวส255305-01-5418
51สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานสถาปัตยกรรมปวช255305-01-5428
52สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรมปวส255305-01-5438

ค้นหา Field / level/ Year