สมาคมอาชีวะศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
Login  INDUSTRIAL

Notice: Undefined variable: i in /home/thaicom/domains/pvca-ri.com/public_html/industrial.php on line 42
Order Field level Year Date See
1สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ปวช255629-05-5761
2สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส255629-05-577
3สาขาวิชางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล ปวช255629-05-5710
4สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล ปวส255629-05-5710
5สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ปวส255629-05-5735
6สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวช255629-05-5756
7สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า ปวส255629-05-5726
8สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ปวส255629-05-579
9 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช255629-05-5719
10สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส255629-05-5731
11สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ปวช255629-05-5759
12สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง ปวส255629-05-5735
13สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานสถาปัตยกรรม ปวช255629-05-5729
14สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม ปวส255629-05-578
15สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกลปวส255403-01-5531
16สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ปวช255507-01-569
17สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ปวส255507-01-569
18สาขาวิชางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกลปวช255507-01-565
19สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกลปวส255507-01-5610
20สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลังปวช255507-01-5620
21สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้าปวส255507-01-5655
22สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ปวช255507-01-5611
23สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมปวส255507-01-5640
24สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างปวช255507-01-5614
25สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้างปวส255507-01-569
26สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานสถาปัตยกรรมปวช255507-01-568
27สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรมปวส255507-01-567
28สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานสำรวจปวช255507-01-5624
29สาขาวิชาการพิมพ์ สาขางานการพิมพ์ปวช255507-01-5639
30สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ปวช255403-01-5510
31สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ปวส255403-01-5531
32สาขาวิชางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกลปวช255403-01-5525
33สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลังปวช255403-01-556
34สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานเครื่องกลไฟฟ้าปวส255403-01-558
35สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ปวช255403-01-5513
36สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมปวส255403-01-558
37สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างปวช255403-01-5532
38สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้างปวส255403-01-555
39สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานสถาปัตยกรรมปวช255403-01-5555
40สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรมปวส255403-01-5510
41สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ปวช255305-01-5463
42สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ปวส255305-01-5453
43สาขาวิชางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกลปวช255305-01-5450
44สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกลปวส255305-01-5448
45สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลังปวช255305-01-5465
46สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานเครื่องกลไฟฟ้าปวส255305-01-5447
47สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ปวช255305-01-5451
48สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมปวส255305-01-5455
49สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างปวช255305-01-5470
50สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้างปวส255305-01-5441
51สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานสถาปัตยกรรมปวช255305-01-5442
52สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรมปวส255305-01-5442

ค้นหา Field / level/ Year