สมาคมอาชีวะศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
Login  INSTRUCTIONAL-MEDIA
Order Title Name Brief Date See
1การพัaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaนาการสร้xxxssaznbzBBbางเครื่นท์ในรายวิชาซิลสกรีงจรพิมพ์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง EN 1/1เอื้อมพร จัxbznJajNNzbb16-10-5820
2การพัฒนาชุดสาธิตหลักการทางานระบบคลัตช์รถยนต์ สาหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555เด่นพงษ์ ไทยแป้น07-09-5668
3โมเดลก๊าซชีวภาพ วิทยาลัยลำปางเทคโนโลยี (แลมป์-เทค)เกษม สีตาบุตร07-09-5655
4อุปกรณ์ช่วยตัดท่อพลาสติกพีวีซีให้ได้ฉาก วิทยาลัยลำปางเทคโนโลยี (แลมป์-เทค)ฤทธิไกร เกียรติกุลภักดี07-09-5610
5การพัฒนาชุดฝึกทักษะการมองขนาดนัตและโบลท์ ของนักศึกษา ปวช 3/21 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555สัมภาษณ์ สนั่นไทย07-09-566
6ชุดฝึกการเรียนรู้การควบคุมไฟฟ้ารูปแบบสัญญาณไฟจราจรแบบจาลอง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจอนุชน ลิ้มภักดี07-09-5620
7โมเดลตู้เย็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยลำปางเทคโนโลยี (แลมป์-เทค)เกษม สีตาบุตร 27-08-5538
8การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนโดยใช้สื่อวิดีโอ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรีทิวาพร ซอหะซัน27-08-5545
9สื่อมัลติมีเดียวิดีทัศน์การลับมีดกลึงวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007) วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือพลเทพ จิอู๋27-08-5510
10การพัฒนาวิดีโอสื่อการเรียนการสอนเรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs 5 สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ภาวดี รัศมีทอง27-08-5519
11แผงสาธิตวงจร GAS-LPG สามารถ หล่อปิ่นมณี 27-08-5511
12จานรับสัญญาณดวงเทียม แบบเคลื่อนที่ระบบ KU-band วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค)ชาติชาย สุวรรณชัญ27-08-557

ค้นหา Title / name