สมาคมอาชีวะศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
Login  MASTER-DOCTER
Order Title Name Brief Date See
1การพัฒนามาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลดร.สมยศ  ชิณโคตร13-10-593
2การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการติดตั้งและใช้งานระบบ ปฏิบัติการเครือข่าย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการนราภรณ์ บัวนุช16-10-5821
3ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชาญา สมแก้ว16-10-588
4การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1รุ่งทิพย์ เกิดมีเงิน16-10-585
5การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องภาษาฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการสิริมาศ สุภาพ16-10-5815
6การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องคำสั่งควบคุม สำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหนึ่งธิดา บุตรครุฑ16-10-5821
7การศึกษาสภาพการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหมากมี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2รุ่งโรจน์ นาควาด16-10-589
8การประเมินโครงการกิจกรรมกีฬาสีของวิทยาลัยเทคโลยีเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จารุวรรณ สุริยะสาร16-10-586
9การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคุณัญญา กัญจนา16-10-585
10ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สุรัสวดี โกมลฐิติ 16-10-5815
11การพัฒนาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ โดยใช้รายการควบคุม กรณีศึกษา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่อาวุธ บุญทายศ16-10-5810
12การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมฐานสมรรถนะวิชาชีพอาชีวศึกษา รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ ร่วมกับวิธีการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานนิรมล บุรกรณ์16-10-5812
13ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครอรชิสา กิจสุขฤกษ์16-10-5818
14ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการปวริศา สาระพล16-10-5814
15ผลกระทบของการจัดสรรงบประมาณที่ดีที่มีต่อการเจริญเติบโตขององค์กรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทยปิ่นอัมภรณ์ มะลัย16-10-5817
16ผลกระทบของการควบคุมภายในเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทยกิตติศักดิ์ มะลัย16-10-5821
17การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อหลายมิติแบบปรับตัวตามการคัดกรองจริตร่วมกับการให้คำปรึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์สิริพร เอี่ยมวิลัย16-10-588
18ศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและระดับการกำดับดูแลกิจการที่มีต่อคุณภาพกำไร กรณึศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสุวรรณ์ สรแสดง16-10-5810
19การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาวริศรา ไชยโย18-10-5721
20ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีอำเภอเมือง จังหวัดเฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ18-10-5731
21แรงจูงใจในการเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยองเกียรติศักดิ์ บุญกล่อม18-10-5732
22ความสัมพันธ์ของการพัฒนาความรู้กับประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานครจิราทิพย์ โสภิตชาติ18-10-5712
23ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดีของลูกค้ากับความสำเร็จ ในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยสุรสิทธิ์ ลอย 18-10-578
24แรงจูงใจการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยองปรัศมน ภาภัทรมนตรี18-10-5715
25เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าชมพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครศุภโชติ พรหมเชื้อ07-09-5617
26ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าสาขานนทบุรี จังหวัดนนทบุรีวราภรณ์ เหลืองศรีปกรณ์07-09-5610
27ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1 บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)วิไลลักษณ์ แสงรัตนายนต์07-09-5621
28ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับความพึงพอใจในการเลือกใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ของกลุ่มลูกค้าธนาคาร บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) เขตนครหลวงที่ 1 เพลินจิต กรุงเทพมหานครปรีชา จินดามณี 07-09-5649
29ปัจจัยจูงใจในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดราชบุรีณิชาศินี นำประดิษฐ์07-09-5652
30ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินของพนักงานภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)กฤษดากร หรุ่นสมบูรณ์07-09-566
31ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักขายและบริการลูกค้าองค์กรบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดวงใจ วุฒิประเสริฐ07-09-566
32ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป จังหวัดชลบุรีนงค์นุช สมุทรดนตรี07-09-5613
33การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อการประกันคุณภาพภายใน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2กานต์นภัส บุญลึก07-09-5613
34ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมไพรินทร์ สระแก้ว07-09-568
35การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายวิชาชีพ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกภานุวัฒน์ คงแสง07-09-5629
36ความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โรงเรียนพาณิชยการ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครมานิตย์ จอมศรีกระยอม07-09-5641
37แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณลุ่มแม่น้าเพชร จังหวัดเพชรบุรีลัดดาวัลย์ วัตรสติ07-09-5625
38ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียนในเขตภาคใต้ตอนบนวันฉัตร ทิพย์มาศ07-09-568
39การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1สรศักดิ์ หวังดี07-09-567
40การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs กรณีศึกษา : ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดนนทบุรีอนุสรณ์ พวงเทพ07-09-5632
41ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ บรรยากาศขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชอรัญญา ไชยศร07-09-568
42การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกิตติ รัตนราษี27-08-5510
43สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ตามความคิดเห็นของศูนย์บริการรถยนต์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกณัฐกานต์ เนตรเหมือนทิพย์27-08-5512
44การใช้ชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำนฤพนธ์ สุทธิพร27-08-5523
45ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยนันทพร ชเลจร27-08-5512
46การบริหารงานวิชาการระดับ ปวช. โรงเรียนศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ประภาพันธุ์ แก้วโชติ27-08-5539
47รูปแบบการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวันออกลัดดา สายพาณิชย์27-08-5516
48การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพกรณีศึกษาโรงเรียนแลมป์-เทค พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ 27-08-5427

ค้นหา Title / name