สมาคมอาชีวะศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
Login  OTHER

Notice: Undefined variable: i in /home/thaicom/domains/pvca-ri.com/public_html/other.php on line 41
Order Field level Year Date See
1สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล ปวช255629-05-5718
2สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล ปวส255629-05-5735
3สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานภาษาต่างประเทศ ปวช255629-05-5721
4สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรมปวช255507-01-5620
5สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ สาขางานการบริการอาหาร+เครื่องดื่มปวส255507-01-5632
6สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรมปวช255403-01-5519

ค้นหา Field / level/ Year