สมาคมอาชีวะศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
Login  RISNEWS

Notice: Undefined variable: i in /home/thaicom/domains/pvca-ri.com/public_html/risnews.php on line 41
Order Title Type Date See
1สรุปวิจัยนวัตกรรม 2560 pdfวิจัยนวัตกรรม04-05-6089
2สรุปวิจัยนวัตกรรม 2560 pptวิจัยนวัตกรรม04-10-6081
3ประกาศที่นั่งการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ ๑๐งานวิจัยและนวัตกรรม19-09-6035
4ประกาศผลการประเมินวิจัยและนวัติกรรม ครั้งที่ ๑๐ ระยะที่ ๑ิวิจัยและนวัตกรรม9-09-60101
5ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ ๑๐วิจัยและนวัตกรรม19-06-60118
6ประกาศ ประกวดวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ขอให้ส่ง PDF เพิ่มเติมวิจัยและนวัตกรรม04-05-6060
7รายงานผลการอบรมวิจัยสถาบัน 2560วิจัยและนวัตกรรม16-04-6055
8แบบฟอร์มตาราง บทที่ 4 [ประยุกต์ปรับเปลี่ยนตามเหมาะสม]งานวิจัยและนวัตกรรม27-03-6068
9เอกสารวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ [SPSS] [TSN] กรุงเทพฯงานวิจัยและนวัตกรรม27-03-6078
10ประสิทธิผลการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9วิจัยและนวัตกรรม24-03-6046
11เอกสารวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ SPSS [CCC] เชียงใหม่วิจัยและนวัตกรรม24-03-6052
12แบบประเมินโครงการอบรมการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียนวิจัยและนวัตกรรม24-03-6067
13[ปก] วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ [pdf]Academic25-03-6055
14การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ [pdf]Academic25-03-6039
15ตัวอย่างการคีย์ข้อมูล ลงใน Excel ไว้ก่อนวิจัยและนวัตกรรม20-03-6069
16อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาวิจัยสถาบัน [PDF]วิจัยและนวัตกรรม20-02-6033
17อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาวิจัยสถาบัน [WORD]วิจัยและนวัตกรรม20-02-6017
18ประกาศ ประกวดแข่งขันงานวิจัยนวัตกรรมครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๐วิจัยและนวัตกรรม31-01-6025
19ไฟล์นำส่ง วิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๐วิจัยและนวัตกรรม31-01-6023
20เกณฑ์วิจัย ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๐วิจัยและนวัตกรรม31-01-60102
21เกณฑ์สื่อ ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๐วิจัยและนวัตกรรม31-01-6014
22ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ประกวดวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ ๙ (๒๕๕๙)วิจัยและนวัตกรรม15-10-5993
23กำหนดการ ประกวดแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๙วิจัยและนวัตกรรม11-10-59125
24สรุปผลงานวิจัยนวัตกรรมและข้อสอบมาตรฐาน ปี 2559 [PPT]วิจัยและนวัตกรรม07-10-59105
25สรุปผลงานวิจัยนวัตกรรมและข้อสอบมาตรฐาน ปี 2559 [PDF]วิจัยและนวัตกรรม07-10-5933
26ประกาศ ลำดับที่นั่ง ห้องนำเสนอ และเลขที่นำเสนอ วิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ ๙วิจัยและนวัตกรรม26-09-59169
27ข้อแนะนำการเขียนรายงานวิจัย ปี ๒๕๕๙วิจัยและนวัตกรรม20-09-59187
28ประกาศผลการวิจัยนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙วิจัยและนวัตกรรม14-09-58207
29ประกาศผู้ผ่านการประเมินวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ ๙ เขตนำเสนอกรุงเทพฯวิจัยและนวัตกรรม14-09-5995
30ประกาศผู้ผ่านการประเมินวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ ๙ เขตนำเสนอลำพูนวิจัยและนวัตกรรม14-09-59124
31ประกาศผู้ผ่านการประเมินวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ ๙ เขตนำเสนออุดรธานีวิจัยและนวัตกรรม14-09-5966
32ประกาศผู้ผ่านการประเมินวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ ๙ เขตนำเสนอหาดใหญ่วิจัยและนวัตกรรม14-09-59101
33ประกาศ สมาคมไม่ผลิตข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปี 2559ข้อสอบมาตรฐาน25-08-5937
34ตรวจสอบชื่อ-สกุล งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๙วิจัยและนวัตกรรม30-06-59105
35ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันที่นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ ๙วิจัยและนวัตกรรม29-05-5961
36จดหมาเชิญประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศ ครั้งที่ ๙วิจัยและนวัตกรรม20-01-59139
37เกณฑ์ประเมินวิจัย ครั้งที่ ๙วิจัยและนวัตกรรม20-01-5970
38เกณฑ์ประเมินสื่อการสอน ครั้งที่ ๙วิจัยและนวัตกรรม20-01-5976
39ไฟล์นำส่ง วิจัยนวัตกรรมครั้งที่ ๙วิจัยและนวัตกรรม20-01-59105
40แบบรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับวิทยาลัย ๒๕๕๘ [word]ข้อสอบมาตรฐาน07-02-5933
41แบบรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับแผนก ๒๕๕๘ [word]ข้อสอบมาตรฐาน07-02-5961
42คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๒๕๕๘ข้อสอบมาตรฐาน31-01-5947
43เกณฑ์การประเมินข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๒๕๕๘ข้อสอบมาตรฐาน31-01-5955
44คุณภาพข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๒๕๕๘ข้อสอบมาตรฐาน31-01-5952
45กระดาษคำตอบแบบเลือกตอบ 120 ข้อ (ใช้แบบอื่นก็ได้)ข้อสอบมาตรฐาน10-02-5926
46รางวัลผลงานวิจัย ประเภทวิจัยบัณฑิต ปี ๒๕๕๘งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน17-10-5827
47รางวัลผลงานวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน ปี ๒๕๕๘งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน17-10-5828
48รางวัลผลงานวิจัย ประเภทวิจัยชั้นเรียน ปี ๒๕๕๘งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน17-10-5832
49รางวัลผลงานสื่อการสอน ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๘งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน17-10-5840
50รางวัลผลงานสื่อการสอน ประเภทสื่อชิ้นงาน ปี ๒๕๕๘งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน17-10-589
51ข้อแนะนำสำหรับผู้ส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมงานวิจัยและนวัตกรรม12-10-5868
52จดหมายเรื่อง ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2558ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ11-10-5835
53ไฟล์สั่งซือข้อสอบ 2558 [เป็นสมาชิก]ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ11-10-5837
54ไฟล์สั่งซือข้อสอบ 2558 [ไม่เป็นสมาชิก]ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ11-10-5827
55กำหนดการวิจัย/นวัตกรรมและลำดับการถ่ายรูปวิจัยและนวัตกรรม28-09-5886
56รายงานผลการประกวดวิจัยและนวัตกรรมปี ๒๕๕๘งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน27-09-5846
57ประกาศ ที่นั่ง-ห้องนำเสนอ-ลำดับนำเสนอ งานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ ๘งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน20-09-5852
58เรียน ผู้ประสานงานวิจัยวิทยาลัย ทราบงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน14-09-58105
59จดหมายเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ ๘งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน14-09-5858
60ประกาศผล วิจัยบัณฑิต ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๕๘ ระยะที่ ๑งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน14-09-5833
61ประกาศผล วิจัยสถาบัน ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๕๘ ระยะที่ ๑งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน14-09-5827
62ประกาศผล วิจัยชั้นเรียน ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๕๘ ระยะที่ ๑งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน14-09-58107
63ประกาศผล สื่อคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๕๘ ระยะที่ ๑งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน14-09-5816
64ประกาศผล สื่อชิ้นงาน ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๕๘ ระยะที่ ๑งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน14-09-584
65แบบฟอร์มขอเอกสารรับรองการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิต ปี ๒๕๕๘ (เฉพาะวิจัยบัณฑิต)งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน14-09-5865
66รายชื่อวิทยาลัยและผู้ส่งเข้าร่วมประกวดวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ ๘งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน25-07-5856
67การขอเปิดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนTransfer Credit04-07-5811
68จดหมายเชิญเข้าร่วมประกวดวิจัยนวัตกรรม 2558งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน25-04-587
69ไฟล์นำส่ง วิจัยนวัตกรรม 2558งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน25-04-5834
70เกณฑ์ ประเมินวิจัย 2558งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน25-04-5817
71เกณฑ์ ประเมินสื่อ 2558งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน25-04-5839
72วิเคราะห์คะแนนสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๒๕๕๕ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ20-04-5839
73ประชาสัมพันธ์ ข้อสอบมาตรฐานสาขางานกราฟิก ระดับ ปวช.ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ12-03-5837
74แบบรายงานแผนก (ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ) ๒๕๕๗ (WORD)ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ08-02-5832
75แบบรายงานแผนก (ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ) ๒๕๕๗ (PDF)ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ08-02-5821
76แบบรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๒๕๕๗ (WORD)ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ06-02-5752
77แบบรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๒๕๕๗ (PDF)ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ06-02-5747
78คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๒๕๕๗ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ02-01-5726
79เกณฑ์สัดส่วนการประเมินผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๒๕๕๗ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ02-01-5744
80คุณภาพข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ02-01-5747
81วิเคราะห์โครงสร้างสาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม21-12-5715
82วิเคราะห์ความสอดคล้อง ปวช./ปวส. (IOC)ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ08-12-5789
83วิเคราะห์ข้อสอบ ปวช. (PDR)ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ08-12-5743
84วิเคราะห์ข้อสอบ ปวส. (PDR)ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ08-12-5732
85วิเคราะห์โครงสร้างมัคคุเทศก์ทั่วไป (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตฯ การท่องเที่ยว01-12-5729
86สอบถามการเป็นสมาชิกข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ28-11-5715
87จดหมายสั่งซื้อข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2557ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ21-11-5763
88ไฟล์สั่งซื้อ ข้อสอบมาตรฐาน 2557 (วิทยาลัยที่เป็นสมาชิก)ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ21-11-5772
89ไฟล์สั่งซื้อ ข้อสอบมาตรฐาน 2557 (วิทยาลัยที่ไม่เป็นสมาชิก)ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ21-11-5784
90วิเคราะห์โครงสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม12-11-5719
91วิเคราะห์โครงสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ปวส.มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทบริหารธุรกิจ12-11-5715
92วิเคราะห์โครงสร้างการโรงแรมและการบริการ (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตฯ การท่องเที่ยว11-11-5733
93แบบสำรวจ (เฉพาะวิทยาลัยที่ได้รับผู้บริหารดีเด่น 2557)งานวิจัยและนวัตกรรม18-10-5778
94กำหนดการ การประกวดงานวิจันวัตกรรม 2557งานวิจัยนวัตกรรม18-10-5721
95ลำดับถ่ายรูป การประกวดงานวิจัยนวัตกรรม 2557งานวิจัยนวัตกรรม18-10-5742
96คำกล่าวรายงาน งานวิจัยและนวัตกรรม 2557งานวิจัยนวัตกรรม18-10-5741
97ประกาศ อาคาร ห้อง ชั้น นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ ๗วิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน26-09-5764
98ประกาศผลงานวิจัยนวัตกรรม ปี 2557 ฉบับที่ 3 (แก้ไขตัวสะกด)วิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน21-09-5769
99แนวทางการพัฒนาประกันคุณภาพภายในประเภทอาชีวศึกษา (สช.) ปี 2557ประกันคุณภาพภายใน17-09-5762
100รายงานสรุปประกวดวิจัยนวัตกรรมสื่อ 2557วิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน18-09-5716
101ประกาศ ประเด็นการประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๗วิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน14-09-57114
102กำหนดการ ประกวดแข่งขันวิจัยนวัตกรรม 2557วิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน11-09-5735
103วิเคราะห์โครงสร้างช่างยนต (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5719
104วิเคราะห์โครงสร้างเทคนิคการผลิต (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5714
105วิเคราะห์โครงสร้างไฟฟ้า (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5725
106วิเคราะห์โครงสร้างอิเล็ก (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5715
107วิเคราะห์โครงสร้างช่างก่อสร้าง (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5730
108วิเคราะห์โครงสร้างสถาปัตย์ (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5718
109วิเคราะห์โครงสร้างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5738
110วิเคราะห์โครงสร้างการพิมพ์ (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5759
111วิเคราะห์มาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทบริหารธุรกิจ05-09-5781
112วิเคราะห์โครงสร้างคอมพิวเตอร์เว็บเพ็จ (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทบริหารธุรกิจ05-09-5714
113วิเคราะห์โครงสร้างการบัญชี (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทบริหารธุรกิจ05-09-5725
114วิเคราะห์โครงสร้างการตลาด (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทบริหารธุรกิจ05-09-5764
115วิเคราะห์โครงสร้างการจัดการทั่่วไป (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทบริหารธุรกิจ05-09-5715
116วิเคราะห์โครงการการจัดการการขนส่ง (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทบริหารธุรกิจ05-09-5719
117วิเคราะห์โครงสร้างการจัดการคลังสินค้า (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทบริหารธุรกิจ05-09-5728
118วิเคราะห์โครงสร้างพยาบาล (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทบริหารธุรกิจ05-09-5712
119วิเคราะห์โครงสร้างภาษาต่างประเทศ (ปวส.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทบริหารธุรกิจ05-09-5763
120วิเคราะห์โครงสร้างช่างยนต์ (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5731
121วิเคราะห์โครงสร้างช่างกลโรงงาน (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5743
122วิเคราะห์โครงสร้างช่างไฟฟ้า (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5727
123วิเคราะห์โครงสร้างช่างอิเล็กค์ (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5730
124วิเคราะห์โครงสร้างช่างก่อสร้าง (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5749
125วิเคราะห์โครงสร้างสถาปัตย์ (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5730
126วิเคราะห์โครงสร้างช่างพิมพ์ (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม05-09-5753
127วิเคราะห์โครงสร้างคอมพิวเตอร์ (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม05-09-5741
128วิเคราะห์โครงสร้างการบัญชี (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม05-09-5759
129วิเคราะห์โครงสร้างการขาย (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม05-09-5745
130วิเคราะห์โครงสร้างโรงแรม (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตฯ การท่องเที่ยว05-09-5732
131วิเคราะห์โครงสร้างท่องเที่ยว (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทอุตฯ การท่องเที่ยว05-09-5743
132วิเคราะห์โครงสร้างค้าปลีก (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม05-09-5715
133วิเคราะห์โครงสร้างสาขาพยาบาล (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม05-09-5728
134วิเคราะห์โครงสร้างสาขาภาษาต่างประเทศ (ปวช.)มาตรฐานวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม05-09-5733
135การสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 1 (รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข)ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ05-09-5717
136การสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2 (ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์)ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ05-09-5777
137ประกาศผลงานวิจัยนวัตกรรม ปี 2557 ฉบับที่ 1งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน05-09-5758
138ประกาศผลงานวิจัยนวัตกรรม ปี 2557 ฉบับที่ 2งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน05-09-57121
139การเตรียมและเกณฑ์มาตรฐาน V-NET ปี 2557การสอบมาตรฐานแห่งชาติ V-NET04-09-5772
140ฟอร์มการออกข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ01-09-5775
141กระบวนการสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปี 2557ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ31-07-5742
142สรุปการส่งผลงานประกวดแข่งขัน ครั้งที่ ๗ จำแนกตามภาค/ประเภทงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน18-07-5787
143รายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรม กลุ่มกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน16-07-5761
144รายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรม กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ ๗งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน16-07-5797
145รายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรม กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๗งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน16-07-5742
146รายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรม กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ ๗งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน16-07-5768
147รายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน16-07-5745
148ประกาศ เวลาและสถานที่ประกวดงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๗งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน26-06-5711
149การแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 7 ปี 2557งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน03-05-5731
150ประเด็นการนำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 7 ปี 2557งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน03-05-5728
151ประเด็นการนำเสนองานสื่อการสอน ครั้งที่ 7 ปี 2557งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน03-05-5756
152ประกาศ เรื่องการรายงานผลการสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปี 2556ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ05-02-5751
153ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ปวช. ปี 2556ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ23-01-5799
154ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ปวส. ปี 2556ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ23-01-5729
155หนังสือที่ ศธ ๐๒๑๑.๗/๗๕๓ คณะกรรมการร่วมพัฒนาข้อสอบจาก สช.ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ17-01-5782
156เกณฑ์การประเมินข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพ ปี 2556ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ23-01-5763
157เกณฑ์การประเมินข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพ ปี 2554ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ17-01-5537
158ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปี 2556 (เพิ่มเติม)ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ12-12-5666
159ใบสั่งซื้อ ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2556ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ19-11-5682
160จดหมายสั่งซื้อ ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2556ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ19-11-5643
161กระบวนการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ12-11-5650
162แบบฟอร์มรายงาน ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ06-11-5669
163ภาพประกวดแข่งขันงานวิจัยครั้งที่ 6 งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน23-10-5678
164หนังสือรับรองการนำเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา19-10-5640
165สนใจร่วมสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ04-10-5616
166สรุปผลงานวิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 6งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน08-10-5626
167การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านเว็บไซด์สมาคมงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน02-10-5614
168รายชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับ ดีงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน02-10-5616
169สรุปผลการประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 6งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน07-09-5679
170ประมวลภาพหมู่งานวิจัย ปีการศึกษา 2556งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน07-09-5630
171ผลการแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ ๖ (๒๕๕๖)งานวิจัยและนวัตกรรทสื่อการสอน14-08-5670
172ผลการแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ ๕ (๒๕๕๕)งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน27-08-5562
173ผลการแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ ๔ (๒๕๕๔)งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน12-12-5458

ค้นหา Title / Date / Type